Договір публічної оферти на надання послуг з розробки логотипу

Цей Договір публічної оферти (далі — «Договір») укладений між Фізичною особою-підприємцем ФОП Андрій Мельничук, яка надалі іменується «Виконавець», з однієї сторони, та будь-якою фізичною або юридичною особою, яка акцептує цю оферту, далі іменується «Замовник», з іншої сторони, разом іменовані «Сторони».

1. Предмет Договору

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з розробки логотипу (далі — «Послуги») згідно з умовами цього Договору та Технічним завданням, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити Послуги.

1.2. Послуги з розробки логотипу включають:

 • Розробку концепції логотипу;
 • Створення ескізів логотипу;
 • Доопрацювання ескізів логотипу згідно з побажаннями Замовника;
 • Створення фінального варіанту логотипу в різних форматах;
 • Надання авторських прав на логотип Замовнику.

2. Вартість та порядок оплати Послуг

2.1. Вартість Послуг визначається у Технічному завданні та є фіксованою.

2.2. Оплата Послуг здійснюється у такому порядку:

 • 50% передоплати після підписання цього Договору та Технічного завдання;
 • 50% після затвердження Замовником фінального варіанту логотипу.

2.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, вказаний у цьому Договорі.

3. Строки виконання Послуг

3.1. Строки виконання Послуг визначаються у Технічному завданні.

3.2. Строки виконання Послуг можуть бути змінені за згодою Сторін.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Виконавець зобов’язаний:

 • Надати Замовнику Послуги належної якості відповідно до умов цього Договору та Технічного завдання;
 • Забезпечити конфіденційність інформації, наданої Замовником;
 • Надати Замовнику авторські права на логотип після повної оплати Послуг.

4.2. Замовник зобов’язаний:

 • Надати Виконавцю всю необхідну інформацію для виконання Послуг;
 • Своєчасно оплатити Послуги;
 • Затвердити або надати зауваження до ескізів логотипу протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання;
 • Затвердити фінальний варіант логотипу протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту його отримання.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань згідно з умовами цього Договору.

5.2. У разі невиконання або неналежного виконання однією із Сторін своїх зобов’язань за цим Договором, винна Сторона несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори та розбіжності, які виникають між Сторонами у зв’язку з виконанням цього Договору, вирішуються шляхом переговорів.

6.2. У разі неможливості вирішити спір шляхом переговорів, він вирішується судом в відповідно до чинного законодавства України.

7. Термін дії Договору

7.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту акцепту Замовником оферти і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Реквізити:

ФОП Андрій Мельничук
ІІН: 3532016626
02000, Київ, Якутська, 14